Posted by: wasaa | December 14, 2008

ol=Kq m<d;a wOHdmk fomd¾;fuska;=j

ol=Kq  m<d;a  wOHdmk  fomd¾;fuska;=j

wjidk  jdr mrSlaIKh  2008

f;dr;=re  yd  ikaksfjsok  ;dlaIKh  – 11  fY%aKsh

11  m;%h                                                                                                            ld,h  – meh folhs

 

 

 

 

 

ie,lsh  hq;=hs ( m<uq  m%Yakh we;=,qj m%Yak 5lg muKla  ms<s;=re  imhkak’

 

1′  

                   i)      joka ieliqï f,aLkhla ;ekam;a lsÍug  floppy disk tlla Ndú;d lsÍfï jdis 2 la ,shkak’

                 ii)      ùäfhda f.dkqjl (Video File) msgm;la .ekSu i|yd mß.Khl we;s Wmdx.la ,shkak’ (Device)@

              iii)      tu Wmdx.h iqÿiq jkafka wehs’ @

               iv)      Graphical User Interface (GUI) iys; fufyhqï moaO;shla Operation System  Ndús;d lsÍfï jdis 3 la ,shkak’

                 v)      1F16  yd AA16 hk ixLHdjkag wkqrEm oaúuh ixLHd ,shkak

               vi)      iuka f.a mrs.Klh wka;¾ cd,hg iïnkaO lsrSu i|yd fudvuhla Ndú;d lrhs fuu WmlrKh u.ska bgqflfrk ld¾hh l=ulao@

            vii)      wka;¾cd,h (internet) iy wka;#cd,h (intranet) w;r we;s fjki l=ulao@

          viii)      Interpreter iy  Compiler w;r fjki l=ulao@

               ix)      ;=kajk mrïmrdfõ mrs.Klhl wvx.= mzOdk bf,lafgzdksl Wmdx.h l=ulao@

                  x)      mß.Kl cd,hl Ndú;djk o;a; iïfmzaIK udOH ;=kla kïlrkak


                                                                                                        
^,l=Kq 02‹10 } 10&

 

2′   wka;¾cd,h f,dalh mqrd fõ.fhka ckms%h fjñka mj;sk w;r wka;¾cd, myiqlï ,ndfok wdh;ko fndfyda we;’ wka;¾cd,hg msúiSfï§ User Name iy Password Èh hq;=h’

 

                   i)            User Name tl ,nd§ug fya;=j l=ulao @                                        ^,l=Kq 02&

                 ii)            Password tl  ,nd§ug fya;=j l=ula o@                                          ^,l=Kq 02&

              iii)            wka;¾cd,fha jeo.;a fjí wvú miqld,Skj ,nd .ekSu i|yd tajdfha ,smskhka ;ekam;a lr .ekSfï myiqlu we;’ th lrkafka flfiao @                                        ^,l=Kq 03&

               iv)            fmd;la  uqøKh lr m%isoaO lrkjdg jvd wka;¾cd,h u.ska encyclopedia ,nd§fï jdis 3 la ,shkak’                                                                ^,l=Kq 03&

 

3   mrs.Kl mdol Computer Based f;dr;=re moaO;sh (Information System)  fkdfhla wdh;k j, Ndú;d fõ’

 

                  i.)            mrs.Kl mdol Computer Based f;dr;=re moaO;shla hkq l=ula o @                 ^,l=Kq 02&

                 ii.)            f;dr;=re moaO;s j¾. 3 la kï lrkak’                                                            ^,l=Kq 01 1$2&

               iii.)            moaO;s úYaf,aIl jrhdg moaO;sh ms<sn|j f;dr;=re ,nd .ekSug wjYH fõ’ fuu ld¾h lr.ekSug Ndú;d l, yels l%u 3 la ,shkak’                ^,l=Kq 01 1$2&

 


frday,l f;dr;=re moaO;shla Ndú;d jk w;r ±kg úfYaI{ ffjoH jreka frda.Skaf.a úia;r fmd;l igyka lrhs’ frday,a wOHCI jrhd frda.Skaf.a úia;r mß.Kl .; lsÍug woyia lrhs’

 

   iv.)      fuys we;s jeo.;alï 3 la ,shkak’                                                               ^,l=Kq 03&

    v.)      fuu ;SrKfha we;s wjdis 2 la ,shkak’                                                     ^,l=Kq 02&

 

4′      fudg¾ r: úlsKSfï wdh;khla mj;ajdf.k hkq ,nk o;a; mdolhl fldgila my; ±lafõ’

 

Car Stock Code

Color

Car Type

Year

Price

Sold

AC5D4

Red

Saloon

2000

2500000.00

yes

AC5D5

Blue

Nisan

2001

2400000.00

yes

AC5D6

Red

Toyota

2002

4500000.00

no

AC5D7

Blue

Maruti

2003

1300000.00

yes

AC5D8

Green

Caravan

2004

3200000.00

no

AC5D9

Blue

Nisan

2005

1600000.00

yes

AC5D10

Grey

Toyota

2006

2000000.00

no

 

 

i.)            fuys fCI;% (Fields )lShla ;sfío @                                                   ^,l=Kq 01&

ii.)           fuys jd¾;d (Records )lShla ;sfío @                                                           ^,l=Kq 01&

iii.)         tla tla fCI;% i|yd iqÿiq o;a; j¾.h (Data type) i|yka lrkak    ^,l=Kq 03&

iv.)         Key Field tlla i|yd iqÿiq fCI;%h l=ulao @ ^,l=Kq 01&

v.)          Tfí ms<s;=rg fya;=j i|yka lrkak’                                                       ^,l=Kq 02&

vi.)         my; Query Ndú;d lr o;a; mdolfha we;s o;a; fijq úg fldmuK fudag¾ r: m%udKhla fmkakqï lrhso @                                                             ^,l=Kq 02&

 

Color = “Blue” OR Car Type = “Caravan”

 

 

5′ tla;rd wdh;khl mß.Kl lsysmhla we; kuq;a tajd cd,.;lr fkdue;’

 

 i) tla mß.Klhl isg ;j;a mß.Klhlg f.dkqjla ,nd.ekSu i|yd my; Wmdx. Ndú;d lrhs’ tla tla wjia:dfõ we;s jdis iy wjdis i|yka lrkak’            ^,l=Kq 01‹03 } 03&

a)  Flash memory/ Memory chip

b)  DVD

c ) CD

 

ii) tu wdh;kh my; i|yka j¾.j, mß.Kl ñ,§ .ekSug woyia lrhs’ tla tla j¾.fha jdis i|yka lrkak’                                                                      ^,l=Kq 01‹03 } 03&

a) Desktop computers

b) Notebook/Laptop computers

c)  Palmtop Computers/ Personal Digital Assistants –PDA

 

iii) tu wdh;k ldKav (batch) jYfhka yd ;;ald,Sk (real time) jYfhka f;dr;=re ieliSu isÿlrhs’ fuu l%shd fol w;r we;s m%Odk fjkia lu l=ulao @                        ^,l=Kq 02&

 

iv) my; l%shdj,s w;=ßka ;;ald,Sk real time ieliSu isÿlrk l%shdj,s fudkjdo @
                                                                                                                              ^,l=Kq 02&

a) iy;slhla uqøKh lsÍu

b) WIaK;aj md,k moaO;shla l%shd;aul mj;ajdf.k hdu

c) iajhxlS%hj wyiahdkdjla .uka lrùu

d) wka;¾cd,h yryd .=jka hdkhl wdikhla fjkalrjd .ekSu

e)  nexl=jl fjlam;a ksYaldIkh

f) ATM card Ndú;d lr nexl= .sKqulska uqo,a ,nd.ekSu

 

 

6′   Ydl m;%j, wdydr ksmoùu i|yd ysre t<sfha n,mEu ms<sn|j mÍCIK mj;ajk ksmqk my; rEmfha mßÈ jdhq nqn¿ m%udKh .Kkh lsÍu i|yd moaO;shla ilia lr we;’ sensor tl u.ska jdhq nqnq¿ m%udKh mß.Klfha we;s o;a; mdolhg we;=,;a flf¾’

sensor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.)            ksl=;ajk jdhq nqnq¿ m%udKh jd¾;d.; (Record) lsÍug mß.Klh fhdod.ekSfï

a.      jdis 3 la i|yka lrkak’                                                    ^,l=Kq 01‹03 } 03&

b.      wjdis 3la i|yka lrkak’                                                  ^,l=Kq 01‹03 } 03&

 

o;a; mdo;fhka ,nd.;a o;a;hka my; wdldrfhka me;=reï m;lg ,nd.kakd ,È’

 

1

ld,mrdih ^usks;a;=&

jdhq nqnq¿ m%udKh

2

0-10

0

3

10-20

5

4

20-30

10

5

30-40

12

6

40-50

13

7

50-60

15

8

 

 

9

uq¿ jdhq nqnq¿ m%udKh

 

10

jeäu jdhq nqnq¿ m%udKh

 

 

ii.)           uq¿ jdhq nqnq¿ m%udKh ,nd .ekSu i|yd B9  Cell tfla ,súh hq;= iólrKh l=ulao@                                                                                                                   ^,l=Kq 02&

iii.)         uq¿ ld,mßÉfÊoh mqrd jeäu jdhq nqnq¿ m%udKh ,nd .ekSu i|yd B10  Cell tflys ,súh hq;= iólrKh l=ulao@                                                                   ^,l=Kq 02&

 

 

7′ my; jHdc fla;j, ^pseudo code)   m%;sodkhka ,shkak’

 

                   i)            set number to zero
while number<10
      add  2 to  number
      print number
End loop
                                         
^,l=Kq 02&

 

                 ii)            set marks to 52
if mark>50
      print “pass”
else
      print “fail”
end if
                                         
^,l=Kq 02&

 

              iii)            for counter =1 to 10
if counter is odd
      print counter
end if
end loop
                                         
^,l=Kq 03&

 

               iv)            YsIHfhla hï whl=f.a cd;sl ye÷kqïm;a wxlh we;=,;a lr tu mqoa.,hd Wmka j¾Ih iy ia;S% mqreI Ndjh m%ldY lsÍug mß.Kl jevigykla Ndú;d lrhs’ Bg wod, jHdc fla;h ^pseudo code) ,shd olajkak’
^b.sh- cd;sl ye÷kqïm;a wxlfha uq,a wxl foflka Wmka j¾Ih ksrEmKh jk w;r B<. wxl 3ka Wmka oji j¾Ifha lSfjks oji o hkak;a ksrEmKh fõ
‘ msßñ whf.a Wmka oji ta wdldrfhkau Ndú;d lrk w;r ldka;djkaf.a Wmka ojig 500la tl;= lr Ndú;d flf¾
&
                                         
^,l=Kq 03&

 

************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: